Αειφόρος Γεωργία, Άρθρα, Ελαιοκομία, Ελλάδα, Μεσσηνία

Αποτύπωμα άνθρακα: Το παράδειγμα του ελαιώνα

Το ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ μετρά την ικανότητα οποιασδήποτε δραστηριότητας να απελευθερώσει αέρια θερμοκηπίου (GHG) και, κατά συνέπεια, να συμβάλει στην κλιματική αλλαγή.

Λαμβάνει υπόψη τις άμεσες και τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου από τους ελαιώνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν αυτά που εκπέμπονται απευθείας μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων ή την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από τα γεωργικά μηχανήματα καθώς επίσης και εκείνα που απελευθερώνονται έμμεσα από την παραγωγή λιπασμάτων & φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται.

Παρά το γεγονός ότι άλλα μόρια αερίων του θερμοκηπίου (μεθάνιο, οξείδια του αζώτου, κ.λπ.) έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η παγκόσμια ποσότητα CO2 που απελευθερώνεται το μετατρέπει σε αέρια του θερμοκηπίου που συμβάλλουν περισσότερο στην κλιματική αλλαγή.

ΠΗΓΗ Ή ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ

Οι ροές άνθρακα που παράγονται στους ελαιώνες είναι βασικοί παράγοντες στην ικανότητα αυτών των γεωργικών συστημάτων να δεσμεύουν ή να απελευθερώνουν CO2. Οι λύσεις διαχείρισης που θα εφαρμοστούν θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος τέτοιων ροών. Όταν ένας ελαιώνας απελευθερώνει περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου (κυρίως CO2) από αυτά που συλλαμβάνει και αποθηκεύει, συμπεριφέρεται ως καθαρή ΠΗΓΗ CO2, επιταχύνοντας την κλιματική αλλαγή. Αντίθετα, όταν αποθηκεύει περισσότερο CO2 από ότι απελευθερώνει, συμπεριφέρεται ως καθαρή ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ CO2, συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Οι μελλοντικές γεωργικές πολιτικές της ΕΕ θα επιβραβεύουν τους ελαιώνες που λειτουργούν ως καταβόθρες CO2 και θα επιβάλλουν ποινή σε αυτούς που συμπεριφέρονται ως καθαρές πηγές CO2.

Να σημειωθεί ότι στην ΕΕ, ο γεωργικός τομέας είναι δεύτερος ως προς τις καθαρές συνεισφορές CO2 στην κλιματική αλλαγή (που αντιπροσωπεύει περίπου το 11% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), μετά τον κλάδο της παραγωγής ενέργειας ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ρυπαντής της ατμόσφαιρας στην Ευρώπη (Στατιστικά στοιχεία 2019).

Μεγάλο μέρος του αντίκτυπου του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αντισταθμιστεί μέσω της εφαρμογής καλύτερων πρακτικών διαχείρισης και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για παράδειγμα στους ελαιώνες: αν υποτεθεί ότι οι 2.5 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων κλαδέματος που παράγονται ετησίως στους ελαιώνες της Ανδαλουσίας καίγονταν εξ ολοκλήρου, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα 4.22 εκατομμυρίων τόνων CO2, που θα ήταν το ισοδύναμο του 36% των εκπομπών του συνόλου της ισπανικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και τους τομείς της αλιείας κατά το 2020. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα υπολείμματα του κλαδέματος !!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ: Ο ελαιώνας στον οποίο εφαρμόζονται βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις δεσμεύει ετησίως έως και 10 τόνους περισσότερο CO2 ανά στρέμμα από αυτόν που δεν εφαρμόζονται.

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ: Ελαιοκαλλιεργητές που εφαρμόζουν βιώσιμα τεχνολογικές λύσεις θα κερδίζουν περίπου 1.080 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ όσοι εφαρμόζουν συμβατικές πρακτικές θα λαμβάνουν μόνο περίπου 250 ευρώ ανά εκτάριο.

Συμπερασματικά, η βιώσιμη παραγωγή ελαιολάδου και διαχείριση των ελαιώνων απορροφά CO2 από την ατμόσφαιρα. Επιπροσθέτως, αυξάνονται οι εισροές CO2 σε σχέση τις εκροές CO2 σε έναν ελαιώνα που εφαρμόζονται πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης συμβάλλοντας στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα, που είναι και το ζητούμενο πλέον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: https://sustainolive.eu

NewsLetter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε κάθε νέα δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

Related Posts